От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Туристическо дружество Приста, гр. Русе

Туристическо дружество "Приста" е сдружение с нестопанска цел, развиващо обществено полезни дейности, и е част от Българския Туристически Съюз. Членуването в него е абсолютно доброволно. То развива и популяризира различни форми туризъм като планински, воден, велотуризъм, пещерно дело, алпинизъм и др., както на територията на страната така и извън нея. Още от учредяването си през 1908 г., целите му са били насочени към създаване на социално атрактивни условия и общодостъпност на туризма сред свойте членове и симпатизанти. Дружеството разполага и с добра материална база за водни спортове, спелеология, скално катерене и др.

ТД "Приста" си партнира и работи активно с различни организации в област Русе - общини, природозащитни неправителствени организации, спортни и приключенски клубове, сродни туристически организации, РИОСВ Русе, дирекция на природен парк "Русенски лом", медии и др.

Основните региони, в които е активно дружеството в България, са поречитето на река Дунав, Поломието (долините на река Русенски лом и всички нейни притоци), атрактивните природни местности в Предбалкана, както и в централната част на Стара планина. Дружеството стопанисва няколко хижи в района на град Русе, както и една от възловите хижи по международния пешеходен маршрут Е3 в Българския му участък Ком-Емине - хижа Тъжа.

Един от основните проблеми, по които ТД "Приста" работи, е откъснатостта на човека, който живее на брега на река Дунав, от самата река. Бидейки дълго време граница на България с Румъния, река Дунав не е билa и все още не е развито място за туризъм, приключения, спорт и природосъобразни преживявания. Хората от градовете и селата покрай реката като цяло не познават нейните дадености, нямат знание за островите, до много от които никога не са ходили, въпреки че са наблюдавали цял живот. Тези острови от една страна са съхранили изключително високо биоразнообразие най-вече на птици и влаголюбиви растения, земята им е незамърсена от пестициди, инсектициди и изкуствени торове, но бреговете им са осеяни с хиляди отпадъци, най-вече пластмасови бутилки. За съжаление именно бреговете на островите представляват първото, което човек вижда, когато приближава към тях с лодка, както и когато пътува с круизен кораб по Дунав.