От синия Дунав до белите върхове:  105 години организирано туристическо движение в Русе
Екология

ТД Приста Русе покрепя дейностите на коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" чрез подпомагане на информационните кампании на коалицията, акции по събиране на подписи и чрез дейности, свързани с опазването на околнта среда и природата на Дунав, долините на Русенски Лом и Янтра, чрез почиствания и опазване на пещерите в районите, в които ТД Приста работи.

 

Почистване край Орлова чука